Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

 

 

Korzyści zatrudniania absolwentów

  • Lista: 7 czerwca 2012 13:14
  • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
Korzyści zatrudniania absolwentów

Opis

Pracodawca, który decyduje się zatrudnić absolwenta bez doświadczenia zawodowego, może uzyskać określone korzyści finansowe.

Przede wszystkim pracodawca ma możliwość wypłacania młodym pracownikom niższego minimalnego wynagrodzenie, może również liczyć na refundację części kosztów, które poniesie w związku z wypłacaniem absolwentom wynagrodzeń, nagród oraz opłacaniem składek na ich ubezpieczenie społeczne. Ponadto nie musi zatrudniać absolwenta na umowę o pracę, może powierzyć mu wykonywanie pracy w ramach tzw. stażu absolwenckiego.

Pracodawca ma także możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej pracownika pod kątem ewentualnego dalszego zatrudnienia. Wynagrodzenie, w przypadku stażu absolwenckiego, płaci absolwentowi urząd pracy. Jeśli absolwent otrzymuje je od pracodawcy, to koszty jego wypłaty mogą być w części zwrócone przez urząd pracy. Sytuacja, kiedy pracownik zdobywa doświadczenie zawodowe nie na koszt pracodawcy, ale na koszt Funduszu Pracy, może trwać od 12 do 18 miesięcy.

Absolwentem jest osoba bezrobotna w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeśli jest:

– absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły wyższej;

– absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenie szkoły wyższej;

– absolwentem szkoły, do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy trwania nauki nie był zatrudniony;

– absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy;

– absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony;

– absolwentem szkoły specjalnej;

– niepełnosprawnym, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu.

Status bezrobotnego absolwenta wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub nauki. Jeżeli więc osoba, która ukończyła szkołę, zarejestruje się w urzędzie pracy dopiero po 5 miesiącach od dnia ukończenia tej szkoły, będzie posiadać status absolwenta jeszcze tylko przez okres 7 miesięcy. Pracodawcy opłaca się także zatrudnienie absolwenta skierowanego do firmy przez powiatowy urząd pracy.

 

Staż absolwencki

Absolwent może zostać zatrudniony przez pracodawcę na podstawie umowy o staż absolwencki. Pracodawca dzięki temu zyskuje osobę do pracy, natomiast pracownik zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności.

Do udziału w stażu mogą zostać skierowane na okres do 12 miesięcy, osoby bezrobotne:

– do 25 roku życia,

– do 27 roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej.

Staż jest odbywany na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie. Po zawarciu umowy, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do organizatora w celu odbywania stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Organizator po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Następnie starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, wypłacane przez urząd pracy. Za okres, za który przysługuje stypendium, nie przysługuje zasiłek.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin  na dobę  i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu. Zwrot kosztów przejazdu jest przyznawany na wniosek osoby bezrobotnej.

Osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, przez okres odbywania stażu.

Osoba, która z własnej winy przerwała udział w stażu, jest zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych na badania lekarskie oraz pobranych kosztów przejazdu do miejsca stażu, chyba że powodem przerwania stażu będzie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

ID Ogłoszenia: brak

   

3602 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Informacje o autorze ogłoszenia.

  • Dodane przez: admin
  • Użytkownik od: 31 stycznia 2012

Inne ogłoszenia użytkownika: admin

Najnowsze pozycje wystawione przez admin »